Adatex Deweloper

Strona główna » Blog i aktualności » Porady dewelopera » Umowa deweloperska – na co zwracamy uwagę naszym Klientom?

Umowa deweloperska – na co zwracamy uwagę naszym Klientom?


Czas czytania: 3 minuty


Umowa deweloperska zawarta w formie aktu notarialnego często wydaje się obejmować ochroną obie strony. Niestety notariusz sprawdza umowę tylko pod kątem formalno-prawnym. Nasze działanie polega na zwróceniu uwagi Klienta na pozostałe warunki.

Co to jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska jest jednym z najważniejszych elementów procesu kupna nieruchomości z rynku pierwotnego. Reguluje ona prawa oraz obowiązki stron. Strony umowy deweloperskiej to:


deweloper (przedsiębiorca), czyli zgodnie z art. 43.1 Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna, prawna lub jednostka bez osobowości prawnej, posiadająca przyznaną zdolność prawną i prowadząca w swoim imieniu działalność gospodarczą,

– nabywca, czyli osoba fizyczna, która nabywa lokal mieszkalny.


Umowa deweloperska – na co uważać?

Umowa deweloperska zawsze powinna być zawierana w formie aktu notarialnego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, umowa jest nieważna. Koszty związane z wizytą u notariusza oraz zawarciem umowy, a również koszty sądowe dotyczące postępowania wieczystoksięgowego ponoszą połowicznie nabywca i deweloper. Zapraszamy do przeczytania naszego wpisu “Umowa deweloperska – jakie są koszty i opłaty?

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę?


Umowa deweloperska jest podstawą wpisu do założonej księgi wieczystej, na której przeprowadzane ma być przedsięwzięcie deweloperskie dotyczące roszczeń powiązanych z umową deweloperską. Są to między innymi roszczenia dotyczące wyodrębnienia lokalu mieszkalnego czy przeniesienia praw własności lokalu.


Co zawiera nasza umowa deweloperska?

Wielu klientów pyta o zawartość naszej umowy. Działanie to podyktowane jest ostrożnością i chęcią uzyskania odpowiedzi na pytanie – na co zwrócić uwagę przy umowie deweloperskiej? Nasza umowa zawiera wiele niezwykle ważnych informacji, które należy dokładnie prześledzić. Jeśli jakiś zapis jest niezrozumiały, śmiało można poprosić naszego przedstawiciela o jego wyjaśnienie. Najważniejsze zapisy znajdujące się w naszej umowie deweloperskiej to:

– wskazanie stron umowy – nabywcy oraz dewelopera,

– wszystkie szczegóły dotyczące podejmowanego przedsięwzięcia deweloperskiego,

– terminy rozpoczęcia oraz zakończenia przewidzianych prac budowlanych,

– cena lokalu oraz warunki płatności z informacją o rachunku powierniczym,

– przedmiot umowy (określenie powierzchni oraz usytuowania lokalu),

– informacja o rękojmi za wady, odbiorze lokalu i warunkach dotyczących odstąpienia od umowy.

Zawartość umowy deweloperskiej – na co zwrócić uwagę?

Zanim podpiszesz dokumenty, zwróć uwagę jaki jest zakres zobowiązań pomiędzy stronami. Deweloper zobowiązuje się do ukończenia w ustalonym czasie inwestycji oraz przekazania własności do nieruchomości. Nabywca zobowiązuje do zapłacenia w określonym terminie opłaty za nieruchomość. 

Zawartość umowy deweloperskiej –  na co uważać?

Podczas podpisywania umowy deweloperskiej uważaj na prospekt informacyjny opisujący przedsięwzięcie, które powinno być dołączone do umowy. Dokument zawiera nie tylko czytelną tabelę ze wszystkimi informacjami o inwestorze, ale również szczegóły dotyczące kupowanej nieruchomości. Nabywca powinien otrzymać prospekt informacyjny przed sprzedażą. Pozwoli to na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji przed złożeniem ostatecznego podpisu. 

Na co zwracamy uwagę naszym Klientom?

Nasi Klienci często chcą uzyskać więcej informacji na temat umowy deweloperskiej – na co zwrócić uwagę podczas jej podpisywania? Najczęściej naszym Klientom zwracamy uwagę na:

kary umowne – przepisy gwarantują, że należne odsetki nie mogą przekraczać kar umownych, które zostały określone na rzecz dewelopera, lecz należy zwrócić szczególną uwagę na szczegóły. Może okazać się, że umowa przygotowana przez sprzedającego nie zastrzega kar, np. dotyczących opóźnień podczas przenoszenia praw własności nieruchomości,

sposób pomiarów powierzchni nieruchomości – jest obligatoryjnym elementem umowy deweloperskiej. Warto jednak doprecyzować, co się stanie w przypadku, gdy metraż będzie odbiegać od tego, który został określony w umowie,

zgodę na możliwość przekazania praw własności nieruchomości bez obciążeń – w przypadku realizacji inwestycji ze wsparciem kredytu hipotecznego. Umowa deweloperska musi zawierać informację o zgodzie podmiotu na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu.


Na polskim rynku od 2009 roku

Zapraszamy! Dane kontaktowe

Adatex S.A.

Graniczna 34B/U24
41-303, Dąbrowa Górnicza

REGON: 021441191

NIP: 6922492411

KRS: 0000451245

Masz pytania? Napisz do nas


    Spis treści: