Adatex Deweloper

Strona główna » Blog i aktualności » Porady dewelopera » Czy można kupić mieszka­nie od dewe­lo­pera bez księgi wieczystej?

Czy można kupić mieszka­nie od dewe­lo­pera bez księgi wieczystej?


Czas czytania: 3 minuty


Miesz­ka­nie bez księgi wie­czy­stej to sytu­acja zda­rza­jąca się coraz rza­dziej, jed­nak nie­któ­rzy mają z nią wciąż do czy­nie­nia. Co ozna­cza miesz­ka­nie bez KW? Kiedy miesz­ka­nie od dewe­lo­pera musi mieć księgę wie­czy­stą? W celu pozna­nia odpo­wie­dzi, zachę­camy do lek­tury arty­kułu.

Czy miesz­ka­nie od dewe­lo­pera ma księgę wie­czy­stą?

Księga wie­czy­sta to pod­sta­wowy doku­ment, który pozwala zwe­ry­fi­ko­wać stan prawny nie­ru­cho­mo­ści. Znaj­dują się tu infor­ma­cje doty­czące samej nie­ru­cho­mo­ści, jej wła­ści­ciela, praw, ogra­ni­czeń i obcią­żeń. Jej brak jest nor­malny w przy­padku zakupu miesz­ka­nia z rynku pier­wot­nego. Przed pod­pi­sa­niem umowy prze­no­szą­cej wła­sność jest to bowiem część więk­szego budynku.

Kiedy trzeba zało­żyć księgę wie­czy­stą kupu­jąc miesz­ka­nie od dewe­lo­pera? Powinno się to odbyć w momen­cie naby­cia nie­ru­cho­mo­ści. Księga wie­czy­sta powstaje pod­czas pod­pi­sy­wa­nia umowy kup­na­/sprze­daży u nota­riu­sza. Ure­gu­lo­wa­nie kwe­stii praw­nych leży w inte­re­sie kupu­jącego.

Ile kosz­tuje zało­że­nie księgi wie­czy­stej na miesz­ka­nie?

Poza pozna­niem odpo­wie­dzi na pyta­nie, co ozna­cza miesz­ka­nie bez KW oraz kiedy zało­żyć księgę wie­czy­stą kupu­jąc miesz­ka­nie od dewe­lo­pera, należy dowie­dzieć się rów­nież, jaka jest cena jej zało­że­nia. Koszty okre­ślone są w usta­wie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz­tach sądo­wych w spra­wach cywil­nych. Opłata stała musi zostać uisz­czona w Sądzie Rejo­no­wym wła­ści­wym dla miej­sca poło­że­nia nie­ru­cho­mo­ści przed zło­że­niem wnio­sku o zało­że­nie księgi wie­czy­stej. Od wnio­sku o zało­że­nie KW pobiera się opłatę stałą w wyso­ko­ści 100 zł. Należy do niej doli­czyć 200 zł jako opłatę stałą od wnio­sku o wpis prawa wła­sno­ści.

Za mini­malny koszt zało­że­nia KW trzeba więc uznać kwotę 200-300 zł. Wszyst­kie następne wpisy na tym eta­pie wyma­gają wnie­sie­nia kolej­nych opłat, któ­rych wyso­kość jest usta­lona w cen­niku zawar­tym w usta­wie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz­tach sądo­wych w spra­wach cywil­nych. Wpłata może zostać doko­nana prze­le­wem na konto docho­dów sądu lub w kasach sądo­wych. Opłatę sądową da się rów­nież uiścić w postaci zna­ków opłaty sądo­wej w for­mie elek­tro­nicz­nej. E-znaki są gene­ro­wane w sys­te­mie e-Płat­no­ści. Można je nabyć na stro­nie sys­temu bądź w kasach sądo­wych jako wydruk na ety­kie­tach samo­przy­lep­nych.

Kiedy dewe­lo­per zakłada KW?

Odpo­wiedź na pyta­nie, kiedy na miesz­ka­nie od dewe­lo­pera musi zostać zało­żona księga wie­czy­sta, padła już wcze­śniej – powinno się to odbyć w momen­cie naby­cia nie­ru­cho­mo­ści. Warto mieć na uwa­dze, że odpo­wie­dzialność za tę czyn­ność oraz pono­sze­nie kosz­tów z nią zwią­za­nych leży po stro­nie kupu­jącego, chyba że praw­nie usta­lił on ina­czej z dewe­lo­perem. Miesz­ka­nie od dewe­lo­pera musi mieć księgę wie­czy­stą, kiedy pod­pi­sana zosta­nie umowa prze­no­sząca wła­sność i gdy w umo­wie nota­rial­nej zosta­nie zamiesz­czony wpis doty­czący zło­że­nia wła­ści­wego wnio­sku o wydzie­le­nie odręb­nej KW dla danego miesz­ka­nia.

Czy brak księgi wie­czy­stej to pro­blem?

Co ozna­cza miesz­ka­nie bez KW? Jeśli mowa o innej sytu­acji niż zakup miesz­ka­nia z rynku pier­wot­nego, naj­czę­ściej cho­dzi o te miesz­ka­nia, do któ­rych przy­słu­guje spół­dziel­cze wła­sno­ściowe prawo do lokalu miesz­kal­nego. Czę­sto księga wie­czy­sta nie została zało­żona w wyniku zanie­dba­nia lub obawy przed ponie­sie­niem kosz­tów. Jeśli miesz­ka­nie nie posiada KW, znacz­nie trud­niej jest zwe­ry­fi­ko­wać jego stan prawny. Nie jest to jed­nak nie­moż­liwe, lecz wymaga wię­cej zachodu. Odpo­wiedź na pyta­nie, co ozna­cza miesz­ka­nie bez KW, brzmi – duże ryzyko.

Nabywca może mieć pro­blem ze spraw­dze­niem, czy infor­ma­cje podane w doku­mentach oraz prze­ka­zane przez sprze­dawcę są praw­dziwe. Nie można też liczyć na ochronę pra­wami rękojmi wiary publicz­nej ksiąg wie­czy­stych. Pro­ces zakupu jest dłuż­szy, a nabywcę może cze­kać nie­miła nie­spo­dzianka – zda­rza się, że miesz­ka­nie jest obcią­żone ukry­tym kre­dy­tem bądź innymi zobo­wią­za­niami. Niek­tóre banki nie patrzą też przy­chyl­nie na udzie­la­nie kre­dytu hipo­tecz­nego w takim przy­padku. Da się jed­nak zaku­pić w bez­pieczny spo­sób miesz­ka­nie bez księgi wie­czy­stej, jeśli nie zauważa się roz­bież­no­ści w doku­mentacji nie­ru­cho­mo­ści. Oczy­wi­ście z opi­sy­wa­nym ryzy­kiem nie wiąże się zakup nie­ru­cho­mo­ści z rynku pier­wot­nego. Warto jed­nak wie­dzieć, kiedy zało­żyć księgę wie­czy­stą na miesz­ka­nie od dewe­lo­pera.

Podsumowanie

Zakup miesz­ka­nia bez księgi wie­czy­stej jest moż­liwy, jed­nak wiąże się z ryzy­kiem, jeśli cho­dzi o lokal spół­dziel­czo-wła­sno­ściowy. Brak KW jest z kolei nor­malny w przy­padku zakupu miesz­ka­nia z rynku pier­wot­nego, jed­nak kupu­jący musi pamię­tać o jej zało­że­niu w odpo­wied­nim momen­cie. Osoby pla­nu­jące prze­pro­wadzkę powinny dowie­dzieć się, co ozna­cza miesz­ka­nie bez KW i czy są gotowe na jego naby­cie.

Jeśli cho­dzi o miesz­ka­nie od dewe­lo­pera jest to sytu­acja w pełni natu­ralna i wyma­gająca dopeł­nie­nia wła­ści­wych for­mal­no­ści przez kupu­jącego. Księga wie­czy­sta umoż­li­wia wery­fi­ka­cję stanu praw­nego miesz­ka­nia, a jej posia­da­nie wiąże się rów­nież z wie­loma innymi korzy­ściami. Nie warto więc zanie­dby­wać tej kwe­stii, ponie­waż może to pro­wa­dzić do nie­po­trzeb­nych kom­pli­ka­cji w przy­szło­ści.


Na polskim rynku od 2009 roku

Zapraszamy! Dane kontaktowe

Adatex S.A.

Graniczna 34B/U24
41-303, Dąbrowa Górnicza

REGON: 021441191

NIP: 6922492411

KRS: 0000451245

Masz pytania? Napisz do nas


    Spis treści: